Objawy pozytywne w psychozach cz.2

W procesie schizofrenicznym przewlekłym myślenie odby­wa się tak samo jak u normalnego człowieka dojrzałego w sym­bolach wyrazowych. Czy można zatem twierdzić, że omamy wyrazowe, tak częste i tak charakterystyczne dla schizofrenii, są objawem pozytywnym wyzwolonym, a więc należącym do niższego poziomu ewolucyjnego, jeżeli są przeżywane w tych samych symbolach wyrazowych, w których się odbywa myśle­nie […]

Psychoza

Objawy pozytywne w psychozach

Ujmując sprawy ogólnie, można by powiedzieć, że psychia­tria pozostaje wciąż jeszcze pod wpływem swych dawniej­szych mistrzów, a częściowo pod wybitnym wpływem prac fi­lozoficznych Bergsona. Psychiatria radziecka pozostaje wciąż pod wpływem Krapelina i jeżeli można sądzić, przede wszyst­kim z jej podręczników, zarzuciła dawniejsze próby, tu i ówdzie niekiedy dotąd dokonywane (ostatnio Iwanow-Smolenski w zakresie nerwic), interpretacji zaburzeń psychicznych przez zaburzenia odruchowości warunkowej.

Zaburzenia świadomości – cz.2

Pogłębianie się dyssolucji psychicznej w niepomyślnych przypadkach majaczeń z zakażenia lub z zatrucia jest zatem istotnie procesem odwrotnym do ewolucji, gdyż jest to proces porażający aktywność coraz głębszych pięter topogennych, począwszy od narządu czołowego aż do opuszki poprzez wszystkie warstwy osobniczego, chronogennego rozwoju mnemiczno-psychicznego. W każdym okresie procesu dyssolucyjnego i na każdym jego poziomie może […]

Zaburzenia świadomości

Zaburzenia świadomości

usieliśmy przedstawić w paru poprzednich artykułach nasze ujęcie ewolucji aktywności korowo-psychicznej, dlatego że w psychopatologii będziemy się trzymać jacksonowskiej teorii dyssolucji, a pod tym mianem Jackson rozumiał proces chorobowy, odbywający się w kolejności odwrotnej do ewo­lucji. Nie można więc mieć żadnego pojęcia o dyssolucji, je­żeli się nie zna ewolucji.

Psychopatie cz.2

Wspominaliśmy już o tym, że istnienie dwóch wielkich grup niedorozwojów psychicznych, oligofrenii i psychopatii, świad­czy najdowodniej o tym, że dwa młodsze „sublimowane” po­pędy instynktowe dziedziczne: instynkt poznawczy i instynkt syntoniczny, są słabiej zorganizowane niż stare popędy ustro­jowe, z których się wyłaniają. Tak samo w rozwoju osobni­czym dynamizmy czołowo-logiczne, hierarchicznie najwyżej stojące, są słabiej zorganizowane aniżeli […]

Ciemność

Psychopatie

Psychopatie nie są niedorozwojem psychicznym głębszym lub płytszym niż oligofrenia, ale są niedorozwojem psychicz­nym jakościowo innym, dotyczącym życia uczuciowego w ogó­le, a nie uczucia popędu poznawczego. Jeżeli zobrazowanie dzisiejszej wiedzy o oligofrenii nie przedstawiało większych trudności, gdyż w tej sprawie nie ma bardziej istotnych roz­bieżności zapatrywań, to psychopatie w różnych literaturach są przedstawiane w sposób bardzo odmienny i stanowią w ogó­le najtrudniejsze zagadnienie w psychiatrii (obok schizofrenii).

Oligofrenia cz.2

Ostatecznie dochodzi ten autor do wniosku, że dzisiaj nie można mówić o „biegu dziedziczenia oligofrenii”, ale „można przypuszczać, że istotne podstawowe cechy osobowości, które w niedowartościowej swej postaci dają obraz oligofrenii, dzie­dziczą się przeważnie recesywnie i są zakotwiczone nie tylko w autosomach, ale także w płciowych chromosomach. Autor zaleca ostrożność w zagadnieniu prawdopodobieństwa przeja­wiania się […]

Oligofrenia

Oligofrenia

Na wielkie nieszczęście ludzkości ewolucja psychiczna bar­dzo często nie dobiega do końca. Mówimy wtedy o niedoroz­wojach psychicznych, o niedokończonym rozwoju, który może być różnej głębokości, począwszy od stopni nieznacznych, w których może powstawać wątpliwość, czy dany przypadek jest już lekkim niedorozwojem, czy też leży jeszcze w niższych granicach normy, a kończąc na przypadkach tak ciężkich, że nie stwierdzamy w nich żadnych nabytków korowo-psychicznych.

Mechanizmy czołowo-logiczne cz.2

Znane pamięciowe doświadczenie Ebbinghause’a (z liczbą powtarzań, koniecznych dla nauczenia się na pamięć nowego ośmiowiersza Byrona albo ośmiowiersza wyuczonego na pa­mięć za czasów szkolnych i potem zapomnianego) dowodzi, że nawet w przypadkach zapomnienia umianych kiedyś strofek jeszcze po paru dziesiątkach lat pozostają jakieś ślady pamię­ciowe, dzięki którym wystarcza mniejsza liczba powtarzań. Powtarzanie wiersza w czasie […]

Mózg 2

Mechanizmy czołowo-logiczne

Opierając się na chronologicznej kolejności pojawiania się, musimy wymienić następujące cztery okresy rozwoju:Dynamizmy podkorowo-instynktowe, panują do 3 miesią­ca życia, są źródłem i motorem elementarnych czynności psy­chicznych.Izolowane psychizmy odruchowo-warunkowe narządu pozaczołowego rozwijają się od 3 miesiąca i panują do 3 roku życia dziecka.Izolowane psychizmy prelogiczne, panują od 3 do 6 roku życia włącznie.Sprzężone psychizmy czołowo-logiczne, rozwijają się od 7 roku życia do pełnoletniości (mniej więcej do 21 roku życia) i panują do końca życia.