Ciemność

Psychopatie

Psychopatie nie są niedorozwojem psychicznym głębszym lub płytszym niż oligofrenia, ale są niedorozwojem psychicz­nym jakościowo innym, dotyczącym życia uczuciowego w ogó­le, a nie uczucia popędu poznawczego. Jeżeli zobrazowanie dzisiejszej wiedzy o oligofrenii nie przedstawiało większych trudności, gdyż w tej sprawie nie ma bardziej istotnych roz­bieżności zapatrywań, to psychopatie w różnych literaturach są przedstawiane w sposób bardzo odmienny i stanowią w ogó­le najtrudniejsze zagadnienie w psychiatrii (obok schizofrenii).

Oligofrenia cz.2

Ostatecznie dochodzi ten autor do wniosku, że dzisiaj nie można mówić o „biegu dziedziczenia oligofrenii”, ale „można przypuszczać, że istotne podstawowe cechy osobowości, które w niedowartościowej swej postaci dają obraz oligofrenii, dzie­dziczą się przeważnie recesywnie i są zakotwiczone nie tylko w autosomach, ale także w płciowych chromosomach. Autor zaleca ostrożność w zagadnieniu prawdopodobieństwa przeja­wiania się […]

Oligofrenia

Oligofrenia

Na wielkie nieszczęście ludzkości ewolucja psychiczna bar­dzo często nie dobiega do końca. Mówimy wtedy o niedoroz­wojach psychicznych, o niedokończonym rozwoju, który może być różnej głębokości, począwszy od stopni nieznacznych, w których może powstawać wątpliwość, czy dany przypadek jest już lekkim niedorozwojem, czy też leży jeszcze w niższych granicach normy, a kończąc na przypadkach tak ciężkich, że nie stwierdzamy w nich żadnych nabytków korowo-psychicznych.

Mechanizmy czołowo-logiczne cz.2

Znane pamięciowe doświadczenie Ebbinghause’a (z liczbą powtarzań, koniecznych dla nauczenia się na pamięć nowego ośmiowiersza Byrona albo ośmiowiersza wyuczonego na pa­mięć za czasów szkolnych i potem zapomnianego) dowodzi, że nawet w przypadkach zapomnienia umianych kiedyś strofek jeszcze po paru dziesiątkach lat pozostają jakieś ślady pamię­ciowe, dzięki którym wystarcza mniejsza liczba powtarzań. Powtarzanie wiersza w czasie […]

Mózg 2

Mechanizmy czołowo-logiczne

Opierając się na chronologicznej kolejności pojawiania się, musimy wymienić następujące cztery okresy rozwoju:Dynamizmy podkorowo-instynktowe, panują do 3 miesią­ca życia, są źródłem i motorem elementarnych czynności psy­chicznych.Izolowane psychizmy odruchowo-warunkowe narządu pozaczołowego rozwijają się od 3 miesiąca i panują do 3 roku życia dziecka.Izolowane psychizmy prelogiczne, panują od 3 do 6 roku życia włącznie.Sprzężone psychizmy czołowo-logiczne, rozwijają się od 7 roku życia do pełnoletniości (mniej więcej do 21 roku życia) i panują do końca życia.

Aktywność wewnątrzkorowo-intrapsychiczna cz.2

Jaki jest mechanizm powstawania takiego nowego dynamiz­mu w umysłowości każdego zdrowego dziecka? Nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie. Może nie jest rzeczą przypadko­wą, że pierwsza „aktywność własna” energetyczno-mnemicznych zasobów kory mózgowej Osi, pierwsze złożone odtwo­rzenie kilku wspomnień nastąpiło samorzutnie właśnie po wy­poczynku nocnym. Można wyrazić ogólnikowe przypuszcze­nie: jeżeli mechanizmy instynktowe mają swoją lokalizację podkorową, jeżeli […]

Mózg

Aktywność wewnątrzkorowo-intrapsychiczna

Fakt, że czynność odruchowości warunkowej lokalizacyjnie nie rozciąga się na całą korę mózgową, ale tylko na jej okoli­ce pozaczołowe, zmusza nas do wniosku, że kora mózgowa nawet w znaczeniu swojej aktywności globalnej nie jest jed­nolita, czyli stanowi więcej niż jeden narząd globalny. Jednym pozaczołowym narządem korowym jest narząd odruchowości warunkowej. Drugim narządem, zbędnym dla odruchowości warunkowej i według Pawłowa w ogóle nieważnym, jest na­rząd czołowy, z którego czynnością musimy się teraz zapoz­nać.

Psychizmy odruchów warunkowych cz.2

Proces narastającego poznawania małego dziecka został mo­że najlepiej zobrazowany przez Stefana Szumana. Proces ten w drugim kwartale życia dziecka ma charakter poznawania jednozmysłowego: dziecko wodzi oczyma dookoła i rozglą­da się i możemy powiedzieć na pewno, że niektóre wrażenia wzrokowe utrwala w swojej pamięci, ponieważ u normalnego dziecka w tym wieku zaczynają występować pewne reakcje warunkowe […]

Noworodek

Psychizmy odruchów warunkowych

Normalnym stanem zdrowego noworodka ludzkiego jest stały sen. Noworodek budzi się z tego snu tylko pod wpływem bodźców obwodowych, ustrojowych lub zewnętrznych różnego rodzaju: fizycznych, chemicznych, termicznych, jeżeli te bodź­ce są dostatecznie silne, aby obudzić uczucie przykrości i dąż­ność do jej usunięcia przez zaspokojenie potrzeby fizjologicz­nej”.

Źródła energii psychicznej cz.2

Natomiast popęd poznawczy, jak zobaczymy w następnym rozdziale, już w bardzo wczesnym wieku dziecięcym wyzwala się z zależności od popędów ustrojowych i występuje pod po­stacią zupełnie bezinteresownej dążności do poznawania świa­ta zewnętrznego. Ten popęd ma zatem jak największe znacze­nie dla intelektualnego rozwoju dziecka. Stąd jest rzeczą zro­zumiałą, jak bardzo wielkie znaczenie ma stopień nasilenia tego […]