Mechanizmy czołowo-logiczne cz.2

Znane pamięciowe doświadczenie Ebbinghause’a (z liczbą powtarzań, koniecznych dla nauczenia się na pamięć nowego ośmiowiersza Byrona albo ośmiowiersza wyuczonego na pa­mięć za czasów szkolnych i potem zapomnianego) dowodzi, że nawet w przypadkach zapomnienia umianych kiedyś strofek jeszcze po paru dziesiątkach lat pozostają jakieś ślady pamię­ciowe, dzięki którym wystarcza mniejsza liczba powtarzań. Powtarzanie wiersza w czasie […]

Mózg 2

Mechanizmy czołowo-logiczne

Opierając się na chronologicznej kolejności pojawiania się, musimy wymienić następujące cztery okresy rozwoju:Dynamizmy podkorowo-instynktowe, panują do 3 miesią­ca życia, są źródłem i motorem elementarnych czynności psy­chicznych.Izolowane psychizmy odruchowo-warunkowe narządu pozaczołowego rozwijają się od 3 miesiąca i panują do 3 roku życia dziecka.Izolowane psychizmy prelogiczne, panują od 3 do 6 roku życia włącznie.Sprzężone psychizmy czołowo-logiczne, rozwijają się od 7 roku życia do pełnoletniości (mniej więcej do 21 roku życia) i panują do końca życia.