Źródła energii psychicznej cz.2

Natomiast popęd poznawczy, jak zobaczymy w następnym rozdziale, już w bardzo wczesnym wieku dziecięcym wyzwala się z zależności od popędów ustrojowych i występuje pod po­stacią zupełnie bezinteresownej dążności do poznawania świa­ta zewnętrznego. Ten popęd ma zatem jak największe znacze­nie dla intelektualnego rozwoju dziecka. Stąd jest rzeczą zro­zumiałą, jak bardzo wielkie znaczenie ma stopień nasilenia tego […]

Energia psychiczna

Źródła energii psychicznej

Energia psychiczna może działać na czynności cielesne tak samo, jak bodźce fizyczne lub chemiczne. Jan Piltz wykrył ist­nienie psychicznego odruchu źrenic, E. Wilczkowski stwier­dził istnienie odruchów psychiczno-chemicznych (psychiczne­go wpływu na przemianę materii): powszechnie są znane bar­dzo różnorodne i rozległe wpływy wzruszeń na czynności ustrojowe. Sherrington podkreśla ustaloną przez niego na­stępującą zasadę: „funkcjom o znaczeniu życiowym dla osob­nika i gatunku towarzyszą wrażenia o silnym tonie afektywnym i tego rodzaju odruchy górują — gdy reszta warunków jest jednakowa — nad innymi odruchami, jeżeli rywalizują o wspólną drogę końcową”.