Aktywność wewnątrzkorowo-intrapsychiczna cz.2

Jaki jest mechanizm powstawania takiego nowego dynamiz­mu w umysłowości każdego zdrowego dziecka? Nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie. Może nie jest rzeczą przypadko­wą, że pierwsza „aktywność własna” energetyczno-mnemicznych zasobów kory mózgowej Osi, pierwsze złożone odtwo­rzenie kilku wspomnień nastąpiło samorzutnie właśnie po wy­poczynku nocnym. Można wyrazić ogólnikowe przypuszcze­nie: jeżeli mechanizmy instynktowe mają swoją lokalizację podkorową, jeżeli […]

Mózg

Aktywność wewnątrzkorowo-intrapsychiczna

Fakt, że czynność odruchowości warunkowej lokalizacyjnie nie rozciąga się na całą korę mózgową, ale tylko na jej okoli­ce pozaczołowe, zmusza nas do wniosku, że kora mózgowa nawet w znaczeniu swojej aktywności globalnej nie jest jed­nolita, czyli stanowi więcej niż jeden narząd globalny. Jednym pozaczołowym narządem korowym jest narząd odruchowości warunkowej. Drugim narządem, zbędnym dla odruchowości warunkowej i według Pawłowa w ogóle nieważnym, jest na­rząd czołowy, z którego czynnością musimy się teraz zapoz­nać.