Objawy pozytywne w psychozach cz.2

W procesie schizofrenicznym przewlekłym myślenie odby­wa się tak samo jak u normalnego człowieka dojrzałego w sym­bolach wyrazowych. Czy można zatem twierdzić, że omamy wyrazowe, tak częste i tak charakterystyczne dla schizofrenii, są objawem pozytywnym wyzwolonym, a więc należącym do niższego poziomu ewolucyjnego, jeżeli są przeżywane w tych samych symbolach wyrazowych, w których się odbywa myśle­nie […]

Psychoza

Objawy pozytywne w psychozach

Ujmując sprawy ogólnie, można by powiedzieć, że psychia­tria pozostaje wciąż jeszcze pod wpływem swych dawniej­szych mistrzów, a częściowo pod wybitnym wpływem prac fi­lozoficznych Bergsona. Psychiatria radziecka pozostaje wciąż pod wpływem Krapelina i jeżeli można sądzić, przede wszyst­kim z jej podręczników, zarzuciła dawniejsze próby, tu i ówdzie niekiedy dotąd dokonywane (ostatnio Iwanow-Smolenski w zakresie nerwic), interpretacji zaburzeń psychicznych przez zaburzenia odruchowości warunkowej.

Dwoista funkcja układu nerwowego cz.2

Bodaj że najlepiej ujmuje całą rolę narządu czołowego Kurt Goldstein, który twierdzi, że korze czołowej podporządko­wane są układy nerwowe: pozaczołowy, podkorowy i móżdż­kowy, i że narząd czołowy steruje nie tylko tymi trzema ukła­dami, a w ogóle działalnością sfery psychicznej i cielesnej. Stąd uszkodzenia czołowe odhamowują korę pozaczołową. Anatomiczny i czynnościowy rozwój kory mózgowej nie jest […]

Układ nerwowy

Dwoista funkcja układu nerwowego

Układ nerwowy jest jedynym narządem w ustroju ludzkim, z którym wiążą się czynności tak bardzo rozbieżne, jak czyn­ności cielesne i psychiczne. Dwoistość ta jest tym trudniejsza do zrozumienia, że do dzisiejszego dnia wielu fizjologów widzi tylko jedną, swoistą cechę tkanki nerwowej, mianowicie prze­wodnictwo podrażnienia w łuku odruchowym, odruch. Dla kla­sycznego, refleksologicznego kierunku w fizjologii nie istnieje żadna akcja układu nerwowego, istnieje tylko jego reak­cja, tym silniejsza, im silniej działa bodziec, który ją wywo­łuje.